ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ


з надання медичних послуг

1.1. Даний Договір має характер публічної оферти згідно чинного законодавства України (ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України), для надання медичних послуг населенню (надалі - «ПОСЛУГА») Товариством з обмеженою відповідальністю «КЛІНІКА «ІСІДА-ДНІПРО» (далі – КЛІНІКА). Умови даного Договору є однаковими і обов'язковими для всіх Пацієнтів. Договір визначає порядок і умови надання медичним центром кваліфікованої Послуги на замовлення Пацієнта, згідно з отриманою ліцензією на медичну практику.

1.2. Свідченням повного і беззастережного прийняття умов даного Договору (Акцепт), а також датою укладення Договору, є здійснення Пацієнтом дій по виконанню умов Договору, зокрема, отримання послуг (послуги) і (або) їх оплата.

1.3. Сторони гарантують, що кожна зі Сторін володіє необхідною дієздатністю, а рівно всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання та виконання даного Договору відповідно до його умов.

1.4. Клініка здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, має всі необхідні дозволи на здійснення медичної практики, пов'язаної з виконанням Договору без будь-яких обмежень, відповідно до вимог чинного законодавства України.

1.5. Ознайомлення Пацієнта з даним Договором здійснюється шляхом публікації на сайті Кдініки за адресою: https://ivf-genesis-dnepr.ua/.

2. Предмет договору

2.1.Клініка надає платні медичні послуги за своїм профілем діяльності, згідно з чинним Прейскурантом цін (далі - Прейскурант), затвердженим в установленому порядку такими категоріями населення, що звернулося за медичними послугами (Пацієнти):

2.1.1. повнолітнім особам старше 18 років

2.1.2. неповнолітнім особам у віці до 18 років в супроводі їх законного представника (батьків або опікунів)

2.3. Пацієнт добровільно приймає на себе зобов'язання оплачувати надані медичні послуги в порядку і на умовах, передбачених цим Договором.

Права та обов'язки сторін

3.1. Клініка має право:

3.1.1. Отримувати від Пацієнта будь-яку інформацію, необхідну для виконання своїх зобов'язань за цим Договором.

3.1.2.Визначати тривалість і обсяг надання Послуг відповідно до стану здоров'я Пацієнта.

3.1.3.Вимагати від Пацієнта підписання інформованої згоди на медичне втручання у випадках і в порядку, визначеному чинними нормативними актами.

3.1.4. Вимагати від Пацієнта дотримання правил перебування у Клініці, а також правил надання Послуг.

3.1.5. Отримувати грошову винагороду за надання Послуг за цим Договором.

3.1.6. Проводити аудіозапис телефонних розмов, пов'язаних з виконанням Сторонами умов договору.

3.1.8. Призупинити виконання своїх зобов'язань або відмовитися від виконання зобов'язань за цим Договором у разі ненадання або неповного / недостовірного надання Пацієнтом необхідної інформації, невиконання Пацієнтом вимог, необхідних для надання якісної медичної допомоги та вимагати відшкодувати понесені Клінікою фактичні витрати.

3.1.9. У разі відмови Пацієнта від Послуг, які могли б, на думку фахівців Клініки, зменшити або зняти небезпеку для здоров'я Пацієнта, Медичний центр має право отримати від нього відповідну розписку про відмову від медичної допомоги, роз'яснивши Пацієнту в доступній для нього формі про можливі наслідки такої відмови для його здоров'я.

3.2. Пацієнт має право:

3.2.1. Отримувати від Клініки медичні послуги.

3.2.2. Отримувати в доступній для нього формі наявну інформацію про стан свого здоров'я, включаючи відомості про наявність захворювання, його діагноз і прогноз, методи обстеження, лікування, про можливі варіанти медичного втручання і пов'язаних з ними ризики, можливі реакції та ускладнення; про результати проведеного обстеження лікування, про ризики для здоров'я в разі відмови від медичного втручання.

3.2.3. Відмовитися від медичного втручання і від підписання інформованої згоди.

3.2.4. Отримувати інформацію про вартість Послуг за цим Договором.

3.2.5. Відмовитися від отримання медичних послуг в Клініці в разі незгоди з будь-яким пунктом даного договору, або в будь-який момент в процесі отримання Послуги з оплатою за фактично надані медичні послуги.

3.3. Клініка зобов'язується:

3.3.1. Надавати медичні послуги Пацієнтам на умовах даного Договору;

3.3.2. Надавати Пацієнту інформацію про порядок надання медичних послуг і можливість попередньо ознайомитися з їх вартістю.

3.3.3. Надавати Пацієнту в доступній для нього формі інформацію про стан його здоров'я, можливих методах діагностики та лікування даної патології, про ризики та ускладнення, які можуть виникнути в результаті обстеження та лікування, отримані результати обстеження і лікування, встановлювати конкретні види і обсяг надаваних Послуг;

3.3.4. Дотримуватися конфіденційності інформації, отриманої при виконанні умов даного договору. Конфіденційної за цим договором визнається інформація про факт звернення за медичною допомогою, відомості про захворювання і результатах обстеження і лікування Пацієнта.

3.4. Пацієнт зобов'язується:

3.4.1. Надавати медичному персоналу Клініки достовірну інформацію про наявність протипоказань, алергії, хронічних захворювань, контактів з інфекційними хворими, перенесених захворювань і іншу інформацію, що має істотний вплив на процес лікування;

3.4.2. Виконувати рекомендації лікуючого лікаря, що стосуються процесу лікування;

3.4.3. Належним чином виконувати умови цього Договору та своєчасно інформувати про будь-яких обставин, що перешкоджають виконанню Пацієнтом цього Договору;

3.4.4. Завчасно інформувати Клініку про необхідність скасування або зміни призначеного йому часу отримання медичної послуги.

3.4.5. Дотримуватися правил перебування в Клініці;

3.4.6. Своєчасно повідомляти про погіршення самопочуття і стану, що виникли в ході надання медичної послуги;

3.4.7. Погоджувати з лікуючим лікарем вживання будь-яких терапевтичних препаратів, ліків, лікарських трав, мазей і т. Д.

3.4.8. У разі погіршення стану пацієнта і неможливості відвідати лікаря (вечірній, нічний час, вихідні дні і т.п.) звертатися за невідкладною медичною допомогою в службу швидкої та невідкладної допомоги і / або найближчим доступне медичне установа.

3.4.9. Ознайомитися з Прейскурантом на сайті до отримання Послуги.

3.4.10. Оплачувати вартість Послуг.

4. Вартість послуг та порядок розрахунків

4.1. Оплата послуг, що надаються проводиться шляхом готівкового або безготівкового розрахунку в національній валюті (гривня).

4.2. Клініка має право в односторонньому порядку переглядати ціни на Послуги, що надаються в рамках цього договору, і вводити додаткові Послуги з відображенням їх вартості на сайті Клініки. Пацієнт зобов'язаний ознайомитися з вартістю Послуги до її отримання.

4.3. У разі відмови Пацієнта від продовження обстеження або лікування з Пацієнта утримується сума за фактично надані Послуги. У разі попередньої оплати залишок суми, попередньо внесеної за Послуги, повертається Пацієнту готівковим або безготівковим розрахунком протягом 30 робочих днів;

4.4. У разі неможливості виконання Клінікою зобов'язань за цим договором, що виникли з вини Пацієнта, в тому числі при порушенні ним медичних приписів, та ін., Клініка має право відмовити такому Пацієнту в подальшому наданні Послуг;

4.5. У разі відмови від надання медичних послуг відповідно до п. 4.4. цього договору, Медичний центр не повертає Пацієнтові вартість оплачених Послуг;

4.6. У разі, якщо Пацієнт не може прийняти послуги, за які ним здійснено передплату, в дату та час, узгоджені Сторонами, передплата за послугу не повертається. В цьому разі Сторони зобов’язуються докласти зусиль для перенесення надання послуги на зручні для обох Сторін дату та час.

5. Порядок надання послуг

5.1. Клініка здійснює прийом Пацієнтів за попереднім записом.

5.2. Запис на прийом проводиться адміністратором за телефонами: ___________, або шляхом бронювання дати та часу надання послуги на сайті Клініки.

6. Відповідальність сторін

6.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору відповідно до законодавства України.

6.2.Клініка звільняється від відповідальності за заподіяну шкоду здоров'ю Пацієнту або ненастання одужання Пацієнта в разі, якщо вищевказані події відбулися не з вини Клініки, зокрема, в результаті:

6.3.1 ненадання або неповного / недостовірного надання Пацієнтом необхідної інформації,

6.3.2. невиконання Пацієнтом медичних рекомендацій,

6.3.3.несвоєчасного повідомлення про виниклі відхиленнях і порушеннях в стані здоров'я,

6.3.4. відмови від рекомендованого медичного втручання і / або від госпіталізації,

6.3.5. припинення лікування з ініціативи Пацієнта

6.3.6. невиконання інших умов даного Договору.

7. Внесення змін до договору

7.1. Цей Договір може бути змінений Клінікою в односторонньому порядку. Зміни в Договорі публікуються на сайті Клініки. Зміни вступають в силу з моменту їх публічного розміщення.

7.2. У разі внесення змін Клінікою в односторонньому порядку, Пацієнт має право відмовитись від Договору, сплативши фактично надані послуги та витрати Клініки.

8. Термін дії договору

8.1. Цей договір публічної оферти вступає в силу з дня його публічного розміщення і діє до моменту виконання Сторонами своїх зобов'язань.

9. Додаткові умови

9.1. Пацієнт повідомлений про можливість отримання безоплатної медичної допомоги в комунальних закладах охорони здоров'я на території України.

9.2. Сума витратних матеріалів та лікарських препаратів, придбаних Пацієнтом самостійно, в рахунок наданих Послуг не включається.

9.3. Згода Пацієнта на проведення Послуги та факт її отримання одночасно означає і згоду Пацієнта на оплату цієї Послуги.

9.4. Акцепт даного Договору є згодою Пацієнта на збір і обробку наданих персональних даних * будь-яким способом, передбаченим Законом «Про захист персональних даних», в т.ч. занесення їх до бази персональних даних Медичного центру з метою виконання цього договору.

* Персональні дані - це будь-яка інформація Пацієнта, в тому числі, але не тільки прізвище, ім'я, по батькові, дата і місце народження, адреса, телефон, паспортні дані, професія, інформація про стан здоров'я, наявність захворювань і діагнози, дані обстежень, а також інші відомості, отримані Клінікою при виконанні умов договору.

11.5. Пацієнт надає Клініці право повідомляти йому будь-яку інформацію, яка стосується Договору, послуг, акцій, новин та ін. поштою, електронною поштою, способами телефонного зв'язку або повідомленнями SMS.

10. Реквізити Клініки.

Товариство з обмеженою відповідальністю "КЛІНІКА "ІСІДА-ДНІПРО"

ідентифікаційний код ЮО: 43063158

місцезнаходження: 49107,

Дніпропетровська обл., місто Дніпро,

ВУЛИЦЯ РИБІНСЬКА, будинок 119/120

Связь с нами

Введите Ваше Ф.И.О.
В формате: + код страны (код оператора) номер,
прим: +38(123)456-78-90
Введите Ваш номер телефона.
Выберите удобный мессенджер для связи с Вами.
Введите удобное время для связи с Вами.
Введите суть обращения или Ваш вопрос.